Dokształcanie poprzez gotowanie

Informacje o projekcie:

Projekt „Dokształcanie poprzez gotowanie” nr RPZP.08.06.00-32-K103/17” realizowany będzie w ramach działania 8.6 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 przez Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego. Projekt realizowany będzie w okresie 01.12.2017-31.12.2018.

Głównym celem projektu jest umożliwienie potwierdzenia formalnego kwalifikacji zawodowych uzyskanych w drodze nieformalnej.

Uczestnicy projektu:

Projekt jest skierowany do 100 osób, mieszkańców województwa zachodniopomorskiego którzy z własnej inicjatywy zgłaszają chęć formalnego potwierdzenia posiadanych kwalifikacji z zawodzie kucharz. Projekt jest skierowany do osób chcących zdobyć tytuł mistrza lub czeladnika w zawodzie kucharz – tych którzy mają doświadczenie zawodowe ale brakuje im formalnego potwierdzenia posiadanych kwalifikacji.

Kryteria uczestnictwa:

• wiek powyżej 18 roku życia

• mieszkaniec/ka województwa zachodniopomorskiego zgodnie z Kodeksem Cywilnym

• osoba pracująca, ucząca się lub mieszkająca na terenie województwa zachodniopomorskiego

• osoba zgłaszająca się do udziału w projekcie z własnej woli, chcąca zdobyć, uzupełnić, podwyższyć kwalifikacje zawodowe

• akceptacja regulaminu i zasad uczestnictwa

• spełnienie warunków zawartych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji i Sportu z dnia 4.12.2002.

• złożenie kompletu dokumentów rekrutacyjnych (formularz zgłoszeniowy, oświadczenie uczestnika, status uczestnika projektu)

Kryteria selekcji:

• kobiety (1 pkt), mężczyźni (3 pkt)

• osoby niepełnosprawne (3 pkt)

• mające wykształcenie: wyższe – 0 pkt, średnie - 2 pkt, zawodowe - 1 pkt, gimnazjalne - 3 pkt,
podstawowe – 4pkt

W ramach projektu przeprowadzonych zostanie łącznie 10 bloków egzaminacyjnych dla grup 10-cio osobowych.
Każdy blok egzaminacyjny obejmuje:

• indywidualne konsultacje (4 godz/osobę),

• seminarium egzaminacyjne (40 godz/grupę),

• egzamin czeladniczy lub mistrzowski.

Harmonogram poszczególnych bloków egzaminacyjnych będzie przygotowywany na bieżąco po uzbieraniu grupy szkoleniowej.

Koszty zajęć, w tym materiały, egzaminy są w całości pokrywane ze środków projektu.

Wartość projektu 346.250,00 zł w tym wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 311.500,00 zł

Załączone pliki:

regulamin rekrutacji

formularz zgłoszeniowy,

oświadczenie uczestnika

status uczestnika

rozporządzenie MENiS – wymagania na czeladnika lub mistrza

Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w Ośrodku Kształcenia Zawodowego WZDZ w Szczecinie pl. Jana Kilińskiego 3 pok 151 lub wysłać pocztą elektroniczną na adres szkolenie@wzdz.pl. W przypadku dokumentów wysłanych elektronicznie – musi to być skan podpisanych odręcznie dokumentów.

Informacje o projekcie można uzyskać pod numerem telefonu 91 4501 701