Zapytanie ofertowe nr 1/KMP/2019 - zakończone

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę sprzętu do sali do nauki montażu i konserwacji maszyn oraz urządzeń elektrycznych w ramach projektu nr RPZP.08.06.00-32-005/18 pn. „Kwalifikacje – moja przyszłość” w ramach działania 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Szczegółowe informacje zamieszczone zostały na portalu bazy konkurencyjności

Formularz zapytania ofertowego oraz formularz składanej przez Państwa oferty zamieszczono w załącznikach.

Oferty można składać do 18.03.2019.

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

Załączniki:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1: Specyfikacja zamówienia

Załącznik 2:Formularz oferty

Załącznik 3: wzór umowy