Nowy artykuł

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie zaprasza do złożenia ofert na remont pomieszczeń szkoleniowych warsztatu stolarskiego i ślusarskiego Branżowej Szkoły I Stopnia Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Trzebiatowie ul. Torowa 27 realizowanego projektu „Szkolnictwo zawodowe – moja przyszłość” RPZP.08.06.00-32-K008/19 w ramach działania 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Szczegółowe informacje zamieszczone zostały na portalu bazy konkurencyjności

Formularz zapytania ofertowego oraz pozostałej dokumentacji zamieszczono w załącznikach.

Oferty można składać do 07.02.2020.

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

Załączniki:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1: Formularz oferty

Załącznik nr 2: Przedmiar robót

Załącznik nr 3: Wzór umowy

W ramach przeprowadzonej procedury nie wpłynęła żadna oferta. Korzystając z wyłączeń dotyczących stosowania zasady konkurencyjności, WZDZ wybierze wykonawcę robót remontowych w trybie "z wolnej ręki".