Informacja o projekcie

Projekt "Akademia hotelarza” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 8.1 PO KL.

Niniejszy projekt jest odpowiedzią na zapotrzebowanie firmy Zdrojowa Hotels sp. z o.o. na szkolenia dla swoich pracowników. W ramach projektu zaplanowane są szkolenia językowe oraz warsztaty z zakresu zarządzania personelem tj. coaching.

Cele projektu:

Celem projektu jest podniesienie do końca 2013 roku konkurencyjności Zdrojowa Hotels sp. z o.o. poprzez wzrost kompetencji językowych u 160 jego pracowników potwierdzonych Certyfikatem Językowym TELC oraz wzrost wiedzy w zakresie zarządzania personelem u pracowników kadry kierowniczej.

Działania:

W ramach projektu pracownicy Zdrojowa Hotels będą uczestniczyć w szkoleniach językowych: angielski i niemiecki. Zaplanowano zróżnicowane poziomy szkolenia dostosowane do umiejętności posiadanych przez pracowników-podstawowy oraz średniozaawansowany. Celem szkoleń jest nabycie lub podniesienie wśród uczestników kursu umiejętności skutecznego komunikowania się z klientem obcojęzycznym. Elementy umiejętności językowych doskonalone w trakcie szkolenia: słuchanie, czytanie, porozumiewanie się, samodzielne wypowiadanie się, pisanie.

Program szkolenia obejmuje tematykę zawodową związaną z pracą w hotelu. Szczegółowa tematyka zajęć:
moduł I - hotel - 38 godzin;
moduł II - gastronomia - 24 godziny;
moduł III - turystyka - 24 godziny;
moduł IV - korespondencja - 8 godzin;
przygotowanie do egzaminu TELC - 6 godzin
(razem 100 h).

W ramach projektu zostaną także zorganizowane 2 warsztaty:„Coaching pracowniczy” dla kadry kierowniczej. Podczas warsztatów uczestnicy zapoznają się z zagadnieniami dot. Coachingu pracowniczego jako nowoczesnej metody kierowania rozwojem własnym i swoich pracowników. Specjalista w tej dziedzinie pokaże korzyści związane i możliwości wdrożenia tego typu strategii w danej firmie.

Termin realizacji:

projekt realizowany jest w okresie 01.01.2012-31.12.2013