Informacje o projekcie

Projekt „Kompleksowe rozwiązywanie problemów osób niepełnosprawnych” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 7.2 PO KL.

Projekt realizowany jest przez:
- Północną Izbę Gospodarczą w Szczecinie – Lider projektu
- Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie – Partner projektu
- Stowarzyszenie Aktywność Bez Barier – Partner projektu

Projekt zakłada kompleksowe połączenie otoczenia osób niepełnosprawnych na rzecz aktywizacji osób niepełnosprawnych poprzez:
1. działania na rzecz partnerstwa i rozwoju dialogu instytucji otoczenia osób niepełnosprawnych dostosowane do potrzeb pracodawców – działanie realizowane przez Północną Izbę Gospodarczą w Szczecinie
2. warsztaty na temat przeciwdziałania wykluczeniu osób niepełnosprawnych – działanie realizowane przez Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie
3. wsparcie psychologiczno-doradcze dla osób niepełnosprawnych – działanie realizowane przez Stowarzyszenie Aktywność Bez Barier

Cel projektu

Celem głównym projektu jest zawiązanie partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na rzecz osób niepełnosprawnych powiązanych z realizacją akcji promocyjno-informacyjnej na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych oraz bezpośrednie wsparcie osób niepełnosprawnych, prowadzące do zatrudnienia uczestników projektu.

Działania w projekcie realizowane przez WZDZ

W ramach projektu beneficjenci będą mieli możliwość uczestniczenia w warsztatach:
1. Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu
2. Radzenie sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym
3. Doradca osoby niepełnosprawnej wyspecjalizowany w planowaniu kariery zawodowej osób niepełnosprawnych
4. Aktywizacja zawodowa i instrumenty rynku pracy skierowane do osób niepełnosprawnych
5. Terapeuta i trener pracujący z osobami niepełnosprawnymi
6. Warsztaty dla otoczenia współpracującego z osobami niepełnosprawnymi
7. Aspekty prawne i możliwość zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Termin realizacji

01.01.2011 – 31.12.2011

Beneficjenci

Z usług realizowanych przez WZDZ mogą skorzystać pracownicy lub wolontariusze instytucji otoczenia osób niepełnosprawnych ( z wyłączeniem PCPR oraz OPS) – 110 osób.

Szczegółowe informacje o szkoleniach

W ramach projektu beneficjenci będą mogli uczestniczyć w jednym z poniżej wymienionych warsztatów:
1. Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – 2 grupy x 25 godz
2. Radzenie sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym – 2 grupy x 20 godz
3. Doradca osoby niepełnosprawnej wyspecjalizowany w planowaniu kariery zawodowej osób niepełnosprawnych – 2 grupy x 30 godz
4. Aktywizacja zawodowa i instrumenty rynku pracy skierowane do osób niepełnosprawnych – 2 grupy x 30 godz
5. Terapeuta i trener pracujący z osobami niepełnosprawnymi – 1 grupa x 20 godz
6. Warsztaty dla otoczenia współpracującego z osobami niepełnosprawnymi – 1 grupa x 20 godz
7. Aspekty prawne i możliwość zatrudnienia osób niepełnosprawnych – 1 grupa x 30 godz

Przewidziana jest realizacja łącznie 11 warsztatów dla grup max. 10-osobowych.

Zajęcia odbywać się będą poza godzinami pracy w siedzibie WZDZ w Szczecinie.

Każdy beneficjent otrzyma: poczęstunek oraz materiały szkoleniowe.

Koszty i warunki organizacji

Koszty szkolenia, w tym materiały oraz wyżywienie są w całości pokrywane ze środków EFS.

Miejsca realizacji szkoleń

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie
Pl. Jana Kilińskiego 3
70-965 Szczecin