Informacje o projekcie

Projekt „Nowe kwalifikacje – nowe perspektywy” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 6.1 PO KL

Projekt realizowany jest przez Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie w partnerstwie z Północną Izbą Gospodarczą.

W ramach projektu beneficjenci będą mogli uczestniczyć w bezpłatnych szkoleniach:
- spawanie TIG,
- spawanie MAG (met. 136)
- spawanie MAG (met. 135)
- spawanie na podkładkę ceramiczną
- kucharz
- kierowca wózków jezdniowych
- pracownik ds. kadrowych i płacowych
- księgowość
- monter instalacji elektrycznych
- monter instalacji wodno-kanalizacyjnych i CO
- glazurnik
- technolog robót wykończeniowych
- język angielski
- monter stolarki PCV

Szkolenia będą realizowane w Szczecinie, Stargardzie Szczecińskim oraz Trzebiatowie.

Cel projektu

Zmotywowanie 210 osób do zwiększenia aktywności zawodowej, przygotowanie do wejścia na otwarty rynek pracy, wyposażenie beneficjentów w nowe kwalifikacje niezbędne na lokalnym rynku pracy,zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób powyżej 45 roku życia

Działania

Projekt obejmuje następujące elementy:
1. Doradztwo grupowe przedszkoleniowe - celem doradztwa jest zmotywowanie uczestników do aktywnego udziału w szkoleniach oraz wzmocnienie u uczestników poczucia pewności siebie. W doradztwie uczestniczyć będą wszyscy zakwalifikowani do szkoleń beneficjenci.
2. Szkolenia zawodowe - w ramach projektu beneficjenci będą mogli uczestniczyć w bezpłatnych szkoleniach zawodowych.
3. Doradztwo grupowe poszkoleniowe - celem jest ukształtowanie aktywnych postaw uczestników w zakresie poszukiwania pracy w tym: pokonywania przeszkód i trudności oraz wytrwałości w działaniu.
4. Pośrednictwo pracy-w strukturach WZDZ działa Agencja Pośrednictwa Pracy. Absolwenci projektu będą mieli możliwość skorzystania z jej usług. Każdy zainteresowany zostanie zarejestrowany w bazie osób poszukujących pracy. Pośrednicy pracy będą podejmować działania zmierzające do zwiększenia możliwości zatrudnienia absolwentów szkoleń

Termin realizacji

01.09.2009 - 31.12.2011

Beneficjenci

Osoby powyżej 45 roku życia:
- nie zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne przez okres co najmniej 3 m-cy do momentu przystąpienia do projektu
- zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy powyżej 12 m-cy

które w okresie ostatnich 12 m-cy przed przystąpieniem do projektu straciły zatrudnienie z przyczyn dotyczących zakładu pracy (art. 2 ust. 29 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20.04.04) lub które straciły zatrudnienie w trybie art. 117 ust. 2 ustawy z dnia 19.12.08 o postępowaniu kompensacyjnym w podmiotach o szczególnym znaczeniu dla polskiego przemysłu stoczniowego. Uczestnikiem kursów zostaną osoby spełniające w/w kryteria zamieszkałe na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Informacja o szkoleniach

W ramach projektu beneficjenci będą mogli uczestniczyć w bezpłatnych szkoleniach:
- spawanie TIG,
- spawanie MAG (met. 136)
- glazurnik
- technolog robót wykończeniowych
- język angielski
- kierowca wózków jezdniowych
- spawanie MAG (met. 135)
- język angielski
- kucharz
- monter instalacji elektrycznych
- pracownik ds. kadrowych i płacowych
- monter instalacji wodno-kanalizacyjnych i CO
- księgowość

Grupy szkoleniowe obejmować będą od 8-12 osób, (językowe-15). Każdemu uczestnikowi zapewnimy dodatek szkoleniowy, posiłek, zwrot kosztów dojazdów, koszty egzaminów, opiekę nad dziećmi lub osobami zależnymi itp. Absolwenci otrzymają zaświadczenie ukończenia szkolenia oraz dodatkowo potwierdzenie ukończenia szkolenia monitorowanego TUV SUD. Absolwenci kursów uzyskają państwowe zaświadczenia/uprawnienia (w zależności od rodzaju kursu) potwierdzające ich kwalifikacje wydane m.in. przez Instytut Spawalnictwa, Izbę Rzemieślniczą, Polski Rejestr Statków.

Zakładane rezultaty

- zrekrutowanie 210 osób powyżej 45 roku życia
- objęcie 210 osób usługami doradczymi
- min 189 osób zostanie objętych usługami pośrednictwa pracy (90%)
- szkolenie skutecznie ukończy min. 80 % osób (otrzyma zaświadczenie ukończenia szkolenia)
- 104 osoby nabędą państwowe uprawnienia do wykonywania zawodu (min. 80%)
- 24 osoby podwyższą swoje kompetencje językowe (min. 80%)
- 40 osób zostanie przyuczonych do zawodu (min. 80%)
- 20% absolwentów uzyska zatrudnienie w okresie do 6 m-cy od zakończenia realizacji projektu
- stworzenie strony WWW projektu
- organizacja giełdy pracy
- emisji filmu na temat dobrych praktyk projektu

Koszty i warunki organizacji kursów

Koszty szkolenia, w tym materiały, wyżywienie, koszty dojazdu,badań lekarskich, ubrań roboczych, egzaminów oraz dodatek szkoleniowy są w całości pokrywane ze środków EFS.

Miejsca realizacji szkoleń:

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie
Pl. Jana Kilińskiego 3
70-965 Szczecin

Centrum Kształcenia Zawodowego
Ul. Szczecińska 6
73-110 Stargard Szczeciński

Jak się zapisać

Projekt jest skierowany TYLKO do osób, które spełniają wszystkie kryteria w dniu przystąpienia do projektu:

1. osoby powyżej 45 roku życia, które w okresie ostatnich 12 m-cy przed przystąpieniem do projektu straciły zatrudnienie z przyczyn dotyczących zakładu pracy (art. 2 ust. 29 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20.04.04 lub w trybie art. 117 ust. 2 ustawy z dnia 19.12.08 o postępowaniu kompensacyjnym w podmiotach o szczególnym znaczeniu dla polskiego przemysłu stoczniowego)
2. nie pracują od min. 3 m-cy i nie są zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy lub są zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne/poszukujące pracy przez okres powyżej 12 m-cy
3. mają miejsce zamieszkania na terenie województwa zachodniopomorskiego

UWAGA: W ramach projektu każda osoba może uczestniczyć tylko w jednym szkoleniu.

Wszelkie informacje można uzyskać w:

Wojewódzkim Zakładzie Doskonalenia Zawodowego
pl. Kilińskiego 3, pok. 151, I piętro,
70-965 Szczecin,
tel. 091 45 01 701
szkolenie@wzdz.pl

lub

Centrum Kształcenia Zawodowego
Ul. Szczecińska 6
73-110 Stargard Szczeciński
tel. 091 573 45 01
info@ckz.stargard.pl