Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

Cel kursu:

Aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności, w szczególności z zakresu:

 • oceny zagrożeń występujących w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,
 • kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
 • ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą.

Celem jest również opanowanie przez uczestników szkolenia wiedzy i umiejętności w zakresie:

 • organizowania, przygotowywania i prowadzenia prac z uwzględnieniem zabezpieczenia pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy,
 • organizacji stanowisk pracy w sposób zgodny z wymaganiami obowiązujących przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, zapewniający bezpieczeństwo zatrudnionym pracownikom,
 • prowadzenia analiz i oceny materialnych warunków i organizacji pracy w zakładzie pracy i na stanowiskach pracy,
 • inicjowania i planowania działań zmierzających do poprawy warunków pracy,
 • kształtowania warunków i organizacji pracy zapewniających bezpieczeństwo i ochronę zdrowia pracowników, optymalizację ich wysiłku fizycznego i psychicznego oraz sprawności działania,
 • prowadzenia instruktażu na stanowisku pracy dla pracowników oraz kształtowania bezpiecznych zachowań pracowników,
 • zabezpieczenia przeciwpożarowego i przeciwwybuchowego w zakładach pracy.


Wymagania stawiane kandydatom:

Szkolenie jest przeznaczone dla:

 • pracodawców, w tym osób kierujących przedsiębiorstwami państwowymi, spółkami, zakładami prywatnymi, urzędami, spółdzielniami,
 • innych osób kierujących pracownikami (mistrzów, brygadzistów, kierowników wydziałów i innych komórek organizacyjnych).


Program kursu:

Kurs obejmuje 16 godzin zajęć teoretycznych.

Czas trwania: 2-4 dni. Zajęcia realizowane są w dni powszednie od godz. 16:00. Istnieje możliwość realizacji zajęć w godzinach porannych (uzależnione od liczby chętnych).


Informacje dodatkowe:

Szkolenie kończy się egzaminem sprawdzającym przed komisją egzaminacyjną powołaną przez organizatora szkolenia.

Egzamin przeprowadza się w formie testu, na podstawie opracowanego
przez organizatora zestawu, zawierającego minimum 30 pytań. Do
zaliczenia egzaminu wymagane jest udzielenie co najmniej 70 %
prawidłowych odpowiedzi. Czas trwania egzaminu – 45 minut. Pozytywna
ocena z egzaminu stanowi podstawę do wydania uczestnikowi szkolenia
zaświadczenia o jego ukończeniu, zgodnie z Rozp. Ministra Pracy i
Polityki Społecznej.


Cena katalogowa:

W zależności od ilości osób w grupie.
Absolwenci naszych kursów mają możliwość uzyskania certyfikatu w języku angielskim lub niemieckim TÜV SÜD Polska, który może stać się przepustką przy poszukiwaniu zatrudnienia poza granicami naszego kraju. Certyfikat ten jest "Potwierdzeniem ukończenia szkolenia monitorowanego przez TÜV SÜD Polska".

dowiedz się więcej...