Szkolenie okresowe BHP dla pracowników administracyjno-biurowych

Cel kursu:

Aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności, w szczególności z zakresu:

  • oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą,
  • metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników,
  • kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych.


Wymagania stawiane kandydatom:

Szkolenie jest przeznaczone dla:

  • pracowników administracyjno-biurowych, w tym zatrudnionych przy obsłudze monitorów ekranowych,
  • pracowników placówek służby zdrowia, szkół i innych placówek oświatowych, jednostek naukowo-badawczych,
  • innych pracowników, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.


Program kursu:

Kurs obejmuje 8 godzin zajęć teoretycznych.

Czas trwania: 1-2 dni. Zajęcia realizowane są w dni powszednie od godz. 16:00. Dla grup zorganizowanych istnieje możliwość realizacji seminarium w godzinach rannych (grupa musi liczyć min. 8-10 osób)


Informacje dodatkowe:

Szkolenie kończy się egzaminem sprawdzającym przed komisją egzaminacyjną powołaną przez organizatora szkolenia.

Egzamin przeprowadza się w formie testu, na podstawie opracowanego przez organizatora zestawu, zawierającego minimum 20 pytań. Do zaliczenia egzaminu wymagane jest udzielenie co najmniej 70 % prawidłowych odpowiedzi.

Czas trwania egzaminu – 45 minut.

Pozytywna ocena z egzaminu stanowi podstawę do wydania uczestnikowi szkolenia zaświadczenia o jego ukończeniu, zgodnie z Rozp. Ministra Pracy i Polityki Społecznej.


Cena katalogowa:

W zależności od ilości osób w grupie.
Absolwenci naszych kursów mają możliwość uzyskania certyfikatu w języku angielskim lub niemieckim TÜV SÜD Polska, który może stać się przepustką przy poszukiwaniu zatrudnienia poza granicami naszego kraju. Certyfikat ten jest "Potwierdzeniem ukończenia szkolenia monitorowanego przez TÜV SÜD Polska".

dowiedz się więcej...