Zapytanie ofertowe nr 2/KUCH/2018 - zakończone

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie zaprasza do złożenia ofert na:
DOSTAWĘ SPRZĘTU DO POMIESZCZEŃ SZKOLENIOWYCH WARSZTATU GASTONOMICZNEGO NA POTRZEBY KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE KUCHARZ w ramach projektu nr RPZP.08.06.00-32-0006/18 pn. „Kucharz – zawód z przyszłością” w ramach działania 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Postępowanie o udzielenie zamówienia przygotowano w oparciu o zasadę konkurencyjności określoną w Zasadach w zakresie udzielania zamówień w projektach realizowanych w ramach RPO WZ 2014-2020.

Szczegółowe informacje zamieszczone zostały na portalu bazy konkurencyjności

Formularz zapytania ofertowego oraz formularz składanej przez Państwa oferty zamieszczono w załącznikach.

Oferty można składać do 19.11.2018.

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

Załączniki:

Zapytanie ofertowe

Załącznik 1: Specyfikacja

Załącznik 2: Formularz oferty