Informacje o projekcie

Projekt „Fachowiec z tytułem” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 8.1 PO KL.

W ramach projektu osoby pracujące będą mogły uczestniczyć w bezpłatnych szkoleniach:
- Spawanie TIG,
- Kucharz
- Kierowca wózków jezdniowych
- Eksploatacja i pomiary, dozór urządzeń, sieci i instalacji elektrycznych
- AutoCad
- Przewóz towarów niebezpiecznych ADR
- Obsługa żurawi przenośnych HDS
- Stolarz
- Technolog robót wykończeniowych
- Język rosyjski
- Język niemiecki

Szkolenia będą realizowane w ośrodkach WZDZ w:
- Szczecinie
- Stargardzie Szczecińskim
- Goleniowie
- Trzebiatowie
- Świnoujściu

Cel projektu

Celem głównym projektu jest poprawa warunków pracy 228-u pracowników województwa zachodniopomorskiego poprzez nadanie do końca 2011 r. uprawnień zawodowych/kwalifikacji potwierdzonych formalnym dokumentem wydanym przez akredytowane instytucje, które zwiększą ich możliwości utrzymania dotychczasowego zatrudnienia albo uzyskania awansu.

Cele szczegółowe:
-wzrost poziomu kwalifikacji zawodowych osób pracujących, szczególnie o niskich lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach zawodowych
-zwiększenie konkurencyjności beneficjentów wśród pracodawców
-usunięcie poczucia zagrożenia spowodowanego brakiem aktualnej i specjalistycznej wiedzy potrzebnej do skutecznego podejmowania nowych zadań
-upowszechnienie kształcenia wśród osób dorosłych

Działania

W ramach projektu beneficjenci mogą uczestniczyć w szkoleniach realizowanych w ośrodkach WZDZ w Szczecinie, Stargardzie Szczecińskim, Goleniowie, Trzebiatowie, Świnoujściu.

W ramach projektu przeprowadzonych zostanie łącznie 18 szkoleń:

Szkolenia w Szczecinie:
- Spawanie TIG,
- Kucharz
- Kierowca wózków jezdniowych
- Eksploatacja i pomiary, dozór urządzeń, sieci i instalacji elektrycznych - nabór zamknięty
- AutoCad 2D 3D oraz 2D
- Przewóz towarów niebezpiecznych ADR - nabór zamknięty
- Obsługa żurawi przenośnych HDS

Szkolenia w Stargardzie Szczecińskim:
- Kucharz
- Kierowca wózków jezdniowych
- Eksploatacja i pomiary, dozór urządzeń, sieci i instalacji elektrycznych - 2 szkolenia

Szkolenia w Goleniowie:
- Stolarz
- Technolog robót wykończeniowych
- Kierowca wózków jezdniowych - 2 szkolenia
- Eksploatacja i pomiary, dozór urządzeń, sieci i instalacji elektrycznych

Szkolenia w Trzebiatowie:
- Kucharz
- Spawanie TIG
- Język niemiecki
-Język rosyjski

Szkolenia w Świnoujściu:
- Eksploatacja i pomiary, dozór urządzeń, sieci i instalacji elektrycznych – 2 edycje

Termin realizacji

projekt realizowany jest w okresie 01.11.2010-30.04.2012

Beneficjenci

Do uczestnictwa w Projekcie mogą przystąpić:
- pracujące osoby dorosłe (powyżej 18. roku życia) uczestniczące w szkoleniach poza godzinami pracy, które w dniu zgłoszenia swojej kandydatury są zatrudnione na postawie umowy o pracę lub na podstawie umowy cywilno-prawnej,
- osoba, która zamieszkuje i/lub pracuje na terenie województwa zachodniopomorskiego,
- priorytetowo traktowanę będą kobiety

W projekcie NIE mogą uczestniczyć osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

Informacja o szkoleniach

W ramach projektu zrealizowane zostaną 23 szkolenia:

Organizowane w Szczecinie:
- Spawanie TIG,
- Kucharz
- Kierowca wózków jezdniowych
- Eksploatacja i pomiary, dozór urządzeń, sieci i instalacji elektrycznych - nabór zamknięty
- AutoCad - 2 edycje
- Przewóz towarów niebezpiecznych ADR
- Obsługa żurawi przenośnych HDS

Organizowane w Stargardzie Szczecińskim:
- Kucharz
- Kierowca wózków jezdniowych
- Eksploatacja i pomiary, dozór urządzeń, sieci i instalacji elektrycznych - 2 edycje

Organizowane w Goleniowie:
- Stolarz
- Technolog robót wykończeniowych
- Kierowca wózków jezdniowych - 2 edycje
- Eksploatacja i pomiary, dozór urządzeń, sieci i instalacji elektrycznych

Organizowane w Trzebiatowie:
- Kucharz
- Spawanie TIG
- Język rosyjski
- Język niemiecki

Organizowane w Świnoujściu:
- Eksploatacja i pomiary, dozór urządzeń, sieci i instalacji elektrycznych – 2 edycje

Wszystkie szkolenia kończą się egzaminami przed państwową komisją egzaminacyjną.

Założenia organizacji szkoleń:
- grupy szkoleniowe obejmują 10 osób
- zajęcia odbywają się poza godzinami pracy
- uczestnik projektu może wziąć udział TYLKO w jednym szkoleniu w ramach całego projektu
- w jednej grupie szkoleniowej mogą być maksymalnie 2 osoby z tej samej firmy

Szczegółowe informacje dotyczące szkoleń można uzyskać w poszczególnych ośrodkach.

Zakładane rezultaty

Rezultaty:
- udział w projekcie 228 osób
- 205 osób nabędzie uprawnienia do wykonywania zawodu (co stanowi min. 90% ogółu)
- min. 205 osób podniesie swoje kwalifikacje zawodowe
- pozytywnie oceni projekt ok. 90 % beneficjentów
- u min 205 osób nastąpi zwiększenie poczucia własnej wartości poprzez zdobycie nowych umiejętności
- u min 205 osób nastąpi wzrost motywacji do dalszego kształcenia i podnoszenia kwalifikacji
- u min. 205 osób nastąpi zwiększenie zaufania we własne możliwości
- u min. 205 osób nastąpi poprawa mobilności zawodowej

Koszty i warunki organizacji kursów

Koszty szkolenia, w tym materiały, wyżywienie, koszty dojazdu, badań lekarskich, ubrań roboczych, egzaminów są w całości pokrywane ze środków EFS.