Informacje o projekcie

Projekt „Paszport energetyczny – europejska konieczność” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 8.1 PO KL

Projekt realizowany jest przez Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie

W ramach projektu beneficjenci będą mogli uczestniczyć w szkoleniach dwumodułowych dofinansowanych ze środków unijnych:
- I moduł: "AutoCad"
- II moduł: „Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku”

Cel projektu

Celem projektu jest zwiększenie dostępności szkoleń umożliwiających zdobycie nowych kwalifikacji i umiejętności z zakresu certyfikacji energetycznej, doskonalenie umiejętności związanych z obsługą programu AutoCad, wsparcie Pracodawców inwestujących w rozwój zawodowy swoich Pracowników oraz podwyższających standardy świadczonych przez firmę usług.

Działania

Projekt obejmuje następujące elementy:

1. Szkolenie:
- I moduł: AutoCad – celem zajęć jest praktyczne opanowanie przez uczestników umiejętności tworzenia i edycji rysunków dwuwymiarowych (2D) w programie AutoCAD.
- II moduł: Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku - celem zajęć jest przekazanie uczestnikom wiedzy i umiejętności niezbędnych do sporządzania świadectw energetycznych budynków oraz skuteczne i efektywne przygotowanie uczestników do postępowania egzaminacyjnego.

2. Indywidualne konsultacje z wykładowcą- mające na celu uzupełnienie wiedzy zdobytej w trakcie szkolenia, wyjaśnienie powstałych wątpliwości.

Termin realizacji

01.01.2010-30.06.2011

Beneficjenci

Z usług projektu mogą skorzystać mikro, mali i średni przedsiębiorcy i ich pracownicy działający na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Wymagania stawiane kandydatom:
- wykształcenie min. średnie
- podstawowa znajomość programu komputerowego MS Windows;
- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych;
- niekaralność za przestępstwa przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniężnemu i papierami wartościowymi lub za przestępstwa skarbowe.

Szczegółowe informacje o szkoleniach

Oferowane usługi (szkolenie + konsultacje indywidulane):

Tytuł szkolenia: "AutoCad oraz Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku"

Liczba godzin: 36 godzin (AutoCad) + 52 godziny (Świadectwo charakterystyki energetycznej budynków)

Tematyka zajęć:
- Podstawy pracy z programem AutoCad
- AutoCad - zaawansowane 2D
- Podstawy prawne
- Ocena stanu ochrony cieplnej budynku
- Ocena systemu ogrzewania i zaopatrzenia w ciepłą wodę
- Ocena systemu wentylacji i klimatyzacji z uwzględnieniem wymagań ochrony ppoż. i akustycznej
- Ocena instalacji oświetleniowej w budynku
- Metodyka obliczeń i opracowania świadectw

Realizacja szkolenia: w trybie weekendowym (piątek-sobota-niedziela) lub popołudniowym (3 x w tygodniu) plus uczestnictwo w indywidualnych konsultacjach.

Miejsce szkolenia: Szczecin, Świnoujście, Goleniów, Trzebiatów (lub inne w zależności od zrekrutowanych grup szkoleniowych).

Zapewniamy: posiłek, pakiet materiałów szkoleniowych,

Każdy uczestnik otrzyma na własność oprogramowanie Intersoft-Termo do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej!!!

Zakładane rezultaty

W ramach projektu zostanie zorganizowanych min. 6 grup szkoleniowych po 15 każda. Łącznie z usług projektu skorzysta 90 osób.

Zgodnie z przyjętymi wskaźnikami w projekcie uczestniczyć będzie:
- 60 osób z 45 mikroprzedsiębiorstw;
- 30 osób z 20 małych i średnich przedsiębiorstw;

w tym min. 27 kobiet oraz 28 osób po 45 roku życia.

Koszty i warunki organizacji kursów

Pomoc finansowa udzielona Beneficjentowi na pokrycie kosztów uczestnictwa pracowników w szkoleniu "Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku" jest pomocą publiczną i jest udzielana zgodnie z przepisami roporządzenia Komisji Wspólnot Europejskich nr 68/2001 z dnia 12 stycznia 2001r.

Pracodawcy kierujący Pracowników do udziału w projekcie wnoszą w formie pieniężnej wkład własny w kwocie:
- 696,59 zł dla mikro i małych przedsiębiorstw za udział jednego pracownika, stanowiącej 20 % wartości usług;
- 1044,88 zł dla średnich przedsiębiorstw za udział jednego pracownika, stanowiącej 30 % wartości usług.