Bazy Usług Rozwojowych


CZYM JEST BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH?

Jest to internetowa PLATFORMA obejmująca w szczególności bazę podmiotów zapewniających należyte świadczenie usług rozwojowych współfinansowanych ze środków publicznych. Baza stanowi element rejestru prowadzonego pod nazwą Krajowy System Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. BUR umożliwia w szczególności obsługę następujących procesów:

  • publikację ofert usług rozwojowych przez podmioty świadczące usługi rozwojowe wraz z danymi identyfikującymi te podmioty,
  • dokonywanie zapisów na poszczególne usługi rozwojowe,
  • zamieszczanie ogłoszeń o zapotrzebowaniu na usługi rozwojowe,
  • dokonywanie oceny usług rozwojowych zgodnie z Systemem Oceny Usług Rozwojowych.

W bazie znajdują się usługi o charakterze szkoleniowym i doradczym takie jak np. szkolenia, studia podyplomowe, e-learning, kursy zawodowe, egzamin, doradztwo, mentoring, coaching oraz inne działania, dzięki którym przedsiębiorstwo i jego pracownicy rozwijają swoje kompetencje. Każdy zainteresowany skorzystaniem z opublikowanej oferty usług rozwojowych ma możliwość łatwego i szybkiego odnalezienia usługi dopasowanej do swoich potrzeb. Zapraszamy do Bazy Usług Rozwojowych.

DLA KOGO?

Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa w tym stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie itp. (prowadzące działalność gospodarczą) mające swoją siedzibę, filię, jednostkę organizacyjną na obszarze województwa zachodniopomorskiego oraz ich pracownicy mających zatrudnienie na terenie województwa zachodniopomorskiego. W skład wchodzą:

  • pracownicy w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 i 1662 oraz z 2015 r. poz. 1066),
  • osoby świadczące usługi na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121, z późn. zm.2)) stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowy o dzieło,
  • właściciele, pełniący funkcje kierownicze,
  • wspólnicy, w tym partnerzy prowadzący regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiący z niego korzyści finansowe.

Pracownicy, którzy planują skorzystać z usługi rozwojowej muszą być skierowani przez swego pracodawcę.

KWOTA DOFINANSOWANIA:

Usługi rozwojowe mogą być dofinansowane od 50% do 80%.

SPRAWDŹ NASZĄ OFERTĘ:

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego  jest wpisany do Bazy Usług Rozwojowych. Posiada akredytację do świadczenia usług rozwojowych z dofinansowaniem. Poniżej znajda Państwo link do strony z aktualną oferta usług dla których można starać się o dofinansowanie w ramach projektu:

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=6879